Lääkepakkaukseen tutustuminen

Lääkepakkaukseen tutustuminen

Suositellaan 1.–2.-luokkalaisille.

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Lääkepakkaus.

Oppimistavoite

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia ymmärtämään lääkepakkauksen merkitys tiedonlähteenä, josta voi katsoa lääkkeen oikeaan käyttöön tarvittavat tiedot.

Tehtävän kulku

Vaihe 1.

Vaihtoehto 1. Käydään yhdessä läpi, mitä tietoa lääkepakkauksesta löytyy. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi jakamalla oppilaat pieniin ryhmiin siten, että jokaisessa ryhmässä on lukutaitoisia oppilaita. Oppilaat tutkivat ensin ryhmissä lääkepakkauksia ja niistä löytyviä tietoja, minkä jälkeen aiheesta keskustellaan yhdessä koko luokan kanssa.

Vaihtoehto 2. Lääkepakkauksesta löytyvät tiedot voidaan myös käydä läpi opettajajohtoisesti ilman ryhmissä työskentelyä. Opettaja voi tuoda malliksi itsehoitolääkkeiden pakkauksia tai tulostaa esimerkkilääkepakkauksen (pdf) pakkauksen tutkimista varten.

Vaihe 2.

Vaihtoehto 1. Alustavan lääkepakkaukseen tutustumisen jälkeen lapset piirtävät kuvan lääkepakkauksesta. Kuvaan he merkitsevät myös muistamiaan lääkepakkauksesta löytyviä tietoja. Valmiit piirustukset käydään yhdessä läpi.

Vaihtoehto 2. Alustavan lääkepakkaukseen tutustumisen jälkeen opettaja jakaa jokaiselle oppilaalle kuvan esimerkkilääkepakkauksesta (pdf). Oppilaat värittävät eri väreillä pakkauksesta löytyviä tietoja. Oppilaat voivat lopuksi leikata lääkepakkauksen kuvan irti ja liimata sen omaan vihkoonsa. Lääkepakkaus voidaan myös liimata kartongille ja taitella oikean pakkauksen muotoon.