Kyy puree – mikä avuksi?

Suositellaan 5.-9.luokkalaisille

Tämä opiskelukokonaisuus pohjautuu SSI-opetuksen (socio scientific issues) periaatteisiin. SSI-opetus on luonnontieteiden parissa kehitetty opetuksellinen lähestymistapa, jossa oppilaiden oppimista tuetaan linkittämällä oppisisällöt oppilaan arkielämään sekä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiinsa. Opiskelukokonaisuudet rakentuvat kolmivaiheisiksi: lähtötilanne- eli skenaariovaihe, tutkimus- tai ongelmanratkaisuvaihe ja päätöksentekovaihe.

Lisätietoja SSI-opetuksesta lääkekasvatuksessa:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2013.

 

Oppimistavoite

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on oppia tunnistamaan kyyn pureman aiheuttamia oireita sekä tilanteeseen liittyviä ensiaputaitoja ja mikä on lääkehoidon merkitys kyynpureman ensihoidossa. Lisäksi tavoitteena on oppia, kuinka kyyn puremilta voi välttyä ja kuinka tällaisiin tilanteisiin voidaan varautua ennakkoon. Kokonaisuuden aikana harjoitellaan ryhmätyötaitoja, näkemyksen perustelua ja johtopäätösten tekemistä löydetyn tiedon perusteella.

 

Tehtävän kulku

Vaihe 1: Lähtötilanne- eli skenaariovaihe
Oppilaat jaetaan ryhmiin. Ryhmät lukevat oppilaille jaettavan tehtävälomakkeen alusta ”Miten auttaisitte kyyn puremaa naista” -lehtijutun ja pohtivat tarinaan liittyviä kysymyksiä senhetkisen tietämyksensä pohjalta.

Vaihe 2: Tutkimusvaihe
Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat tutkimuksen, jossa he perehtyvät kyyn puremaksi joutuneen ihmisen oireisiin ja hoitoon. Tutkimussuunnitelmalomakkeessa tutkimusongelmat on annettu valmiiksi, mutta opettaja voi jättää tämänkin kohdan avoimeksi, jolloin oppilaat voivat itse pohtia, millaista tietoa heidän tulisi aiheesta löytää. Käytettävissä on myös sähköisesti täytettävä tutkimussuunnitelmalomake.

Vaihe 3. Päätöksentekovaihe
Tutkimustulosten pohjalta oppilaat palaavat ensimmäisen vaiheen lehtijuttuun ja vertailevat opiskelun alussa esittämiään neuvoja tutkimuksen jälkeen antamiinsa neuvoihin. Lisäksi he pohtivat, miten voisivat hyödyntää oppimiaan asioita omassa elämässään.

Materiaalit

Oppilaille tulostettava tehtävälomake (pdf)
Ehdotus opiskelukokonaisuuden ajankäytöksi (pdf)
Sähköisesti täytettävä tutkimussuunnitelma (pdf)
Arviointiasteikko (pdf)

 

Lisätietoa

Kyyn purema -sivulla kuvataan kyyn pureman oireita, ensiapua ja hoitoa. Lisäksi kuvataan mahdollisuuksia ennaltaehkäisyyn ja varautumiseen.