Lääkkeiden oikeanlainen käyttö päänsäryn ja migreenin hoidossa

Suositellaan 5.-9.luokkalaisille

Tämä opiskelukokonaisuus pohjautuu SSI-opetuksen (socio scientific issues) periaatteisiin. SSI-opetus on luonnontieteiden parissa kehitetty opetuksellinen lähestymistapa, jossa oppilaiden oppimista tuetaan linkittämällä oppisisällöt oppilaan arkielämään sekä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiinsa. Opiskelukokonaisuudet rakentuvat kolmivaiheisiksi: lähtötilanne- eli skenaariovaihe, tutkimus- tai ongelmanratkaisuvaihe ja päätöksentekovaihe.

Lisätietoja SSI-opetuksesta lääkekasvatuksessa:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2013.

 

Oppimistavoite

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on oppia tunnistamaan migreenin ja päänsäryn yleisimpiä oireita ja kotikonsteja niiden hoitoon. Tavoitteena on myös oppia hahmottamaan migreenin ja päänsäryn eroavaisuuksia. Lisäksi opitaan arvioimaan itsehoitolääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä ja tarvetta lääkärin vastaanotolle hakeutumiseen, sekä etsimään tietoa internetistä ja arvioimaan löydetyn tiedon luotettavuutta. Kokonaisuuden aikana harjoitellaan ryhmätyötaitoja, näkemyksen perustelua ja johtopäätösten tekemistä tiedon perusteella.

 

Tehtävän kulku

Vaihe 1: Lähtötilanne- eli skenaariovaihe

Oppilaat jaetaan ryhmiin. Ryhmät lukevat oppilaille tulostettavan tehtävälomakkeen alusta ”Mikä Sonjaa vaivaa?” -tarinan ja pohtivat tarinaan liittyviä kysymyksiä senhetkisen tietämyksensä pohjalta.

Vaihe 2: Tutkimusvaihe
Oppilaat etsivät ryhmissä vastauksia edellä pohtimiinsa kysymyksiin hakemalla tietoa internetistä valitsemistaan kolmesta verkkosivusta

Vaihe 3. Päätöksentekovaihe
Ryhmät esittävät perustellun vastauksensa ja niistä keskustellaan yhdessä koko luokan kanssa.

 

Materiaalit

Oppilaille tulostettava tehtävälomake (pdf)
Ehdotus opiskelukokonaisuuden ajankäytöksi (pdf)
Arviointiasteikko (pdf)

 

Taustatietoa

Opiskelukokonaisuuteen liittyvää taustatietoa löytyy materiaalipankista pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”.

Katso sieltä kohdasta:

  • Lääkkeiden oikeanlainen käyttö
  • Mistä saa tietoa lääkkeistä?

Tietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä löytyy myös sivulta ”Käytätkö lääkettäsi oikein?”

Lisätietoa

Migreeni-sivulla kuvataan migreenin ehkäisyä ja hoitoa sekä migreenin ja lihasjännityspäänsäryn eroja.
Päänsärky-sivulla kuvataan miten päänsärkyä voi hoitaa kotikonstein ja itsehoitolääkkeillä. Lisäksi kuvataan migreenin ja lihasjännityspäänsäryn eroja.