Purkista vai ruuasta? Ravintolisävalmisteiden oikea käyttö

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Suositellaan 7.luokkalaisille

Tämä opiskelukokonaisuus pohjautuu SSI-opetuksen (socio scientific issues) periaatteisiin. SSI-opetus on luonnontieteiden parissa kehitetty opetuksellinen lähestymistapa, jossa oppilaiden oppimista tuetaan linkittämällä oppisisällöt oppilaan arkielämään sekä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiinsa. Opiskelukokonaisuudet rakentuvat kolmivaiheisiksi: lähtötilanne- eli skenaariovaihe, tutkimus- tai ongelmanratkaisuvaihe ja päätöksentekovaihe.

Lisätietoja SSI-opetuksesta lääkekasvatuksessa:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2013.

 

Oppimistavoite

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on oppia lisää vitamiineista, kivennäis- ja hivenaineista sekä perusravintoaineista. Tavoitteena on ymmärtää, mitä tarkoitetaan käsitteellä ravintolisävalmiste ja tietää, milloin se luokitellaan lääkkeeksi.

Kokonaisuuden aikana harjoitellaan ravintolisävalmisteiden ja lääkkeiden oikean käytön perussääntöjä, analysoidaan ja arvioidaan kriittisesti lääke- ja ravintolisämainoksia sekä opitaan ymmärtämään terveellisen ruokavalion merkitys terveyden ylläpidossa ja sairauksien ehkäisyssä. Lisäksi tavoitteena on oppia etsimään tietoa internetistä ja arvioimaan löydetyn tiedon luotettavuutta.

Kokonaisuuden aikana harjoitellaan ryhmätyötaitoja, näkemyksen perustelua, vastuunkantoa omasta ja muiden oppimisesta sekä johtopäätösten tekemistä tiedon perusteella.

 

Tehtävän kulku

Vaihe 1: Lähtötilanne- eli skenaariovaihe
Oppilaat jaetaan ryhmiin. Ryhmät tutustuvat tarkemmin blogikirjoituksiin, joissa kohdehenkilöt kertovat terveysongelmistaan ja esittävät kysymyksiä ravintolisävalmisteiden käyttöön liittyen. Ryhmät ottavat kantaa nuoren ongelmiin ennakkotietämyksensä perusteella. Lopuksi ryhmät esittelevät oman nuoren tapauksensa muille oppilasryhmille sekä keskustelevat yhdessä aiheen teemoista.

Vaihe 2: Tutkimusvaihe
Ryhmät perehtyvät tarkemmin kunkin nuoren ongelmaan tutkimuksia tekemällä. Tutkimustyöskentelyssä pyritään löytämään mahdollisemman luotettavaa tietoa nuorten ongelmiin liittyvistä asioista. Tiedonhankinnassa hyödynnetään verkkosivuja ja tutkitaan ravintolisämainoksia ja -pakkauksia. Tiedon etsinnässä ja mainoksia tarkastellessa oppilaiden tulee pohtia tietolähteiden luotettavuutta.

Vaihe 3. Päätöksentekovaihe
Kukin ryhmä laatii blogikirjoituksen oman ryhmän kohdehenkilölle. Lisäksi ryhmät esittelevät tutkimustuloksensa ja kirjoituksensa suurryhmässä sekä keskustelevat nuorten ongelmista ja niiden ratkaisuista. Yhdessä vertaillaan skenaariovaiheessa annettuja alustavia ohjeita päätöksentekovaiheessa annettuihin ohjeisiin, sekä arvioidaan omaa oppimista ja työskentelyprosessia. Lopuksi sovelletaan opittuja tietoja ottamalla kantaa kokonaisuuden otsikon kysymykseen.

 

Materiaalit

Opettajan ohje (pdf)
Ehdotus opiskelukokonaisuuden ajankäytöksi, lähteet (pdf)
Oppilaan ohjeet (5 kpl) (pdf)

 

Taustatietoa

Opiskelukokonaisuuteen liittyvää taustatietoa löytyy materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”. Katso sieltä kohdista Lääkevalmiste sekä Kasvirohdosvalmisteet, homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet sekä ravintolisät.

 

Lisätietoa

Allergia