Hyvä opettaja

Hyvä opettaja ingressi

Olet avannut sivut lääkkeiden oikean ja tarkoituksenmukaisen käytön maailmaan. Toivottavasti näistä sivuista on apua sinulle, kun opetat lääkkeisiin liittyviä asioita oppilaillesi.

Hyvä opettaja

Miksi lapsille pitäisi opettaa lääkkeiden oikeaa käyttöä?

Lääkkeet ovat olennainen osa terveyden- ja sairaanhoitoa. Jokainen joutuu käyttämään lääkkeitä jossain elämänsä vaiheessa ja joskus lääkkeiden käyttö voi olla jopa elintärkeää.

Lapsilla on lääkkeistä ja niiden käytöstä usein jo kouluun tullessaan asenteita ja käsityksiä, jotka pohjautuvat arkipäivän kokemuksiin. Lapset saattavat suhtautua lääkkeisiin varauksellisesti ja heillä voi olla jopa pelkoja niitä kohtaan. Lasten olisikin hyvä oppia, että lääkkeitä tarkoituksenmukaisesti käyttämällä saadaan niistä parhaiten hyödyt ja voidaan välttyä haitoilta.

Teemana lääkkeiden oikea käyttö sisältyy uusien opetussuunnitelman perusteiden ympäristöopin sekä terveystiedon oppiaineisiin, esimerkiksi sisältöalueiden S2 Kotona ja koulussa toimiminen (1–2 lk), S1 Minä ihmisenä (3–6 lk) sekä S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy (7–9 lk). Aihe sopii opetettavaksi myös yhdistettynä moniin muihin oppiaineisiin, kuten biologiaan, kemiaan ja kotitalouteen.

Lääkekasvatuksen tavoitteet

Lääkekasvatuksen päätavoitteina on opettaa lapsia

 • järkeviksi lääkkeiden käyttäjiksi
 • keskustelemaan lääkkeisiin liittyvistä asioista lääkärin vastaanotolla ja apteekissa
 • hakemaan tarvittaessa tietoa lääkkeistä ja arvioimaan tiedon luotettavuutta.

Sen sijaan tavoitteena ei ole se, että lapset oppisivat käyttämään lääkkeitä itsenäisesti yhä nuorempina. Tärkeää on, että vastuu lääkkeen käytöstä siirtyy lapselle vähitellen ja hän oppii lääkkeen käytön perussäännöt ennen kuin saa vastuun omista lääkkeistään. Tavoitteena ei myöskään ole yllyttää lapsia käyttämään lääkkeitä jokaiseen pieneen vaivaan; sivuilla korostetaan myös kotikonstien merkitystä oireiden hoidossa. Toisaalta tehokkaiden ja turvallisten lääkkeiden ansiosta kenenkään ei tarvitse kärsiä turhaan ikävistä oireista.

Lääkkeiden oikea käyttö on tärkeää erottaa selkeästi väärinkäytön problematiikasta, jotta vältyttäisiin tutkimuksissa lapsilla havaituilta lääkkeiden käyttöön liittyviltä huolilta ja sekaannuksilta. Lääkkeiden oikean käytön opettaminen luo kuitenkin pohjaa lääkkeiden väärinkäytön ehkäisyyn.

Tärkeimmät lääkekasvatussivujen viestit lapsille ovat:

 • Ota ennen lääkkeen käytön aloittamista selvää, mikä on tarkoituksenmukaisin hoitokeino vaivaasi.
 • Ota ennen lääkkeen käytön aloittamista selvää, miten oma lääkkeesi pitää ottaa.
 • Tunne omat sairautesi (esim. allergiat) ja niiden mahdolliset vaikutukset lääkkeiden käyttöön.
 • Ole aktiivinen ja kysy!

Esimerkkejä, miten lääkekasvatukseen liittyviä teemoja voi yhdistää erilaisiin aihekokonaisuuksiin ja oppiaineisiin:

 • itsehoito, kansansairauksien hoito (terveystieto)
 • lääkkeiden vaikutustapoja, kulkeutuminen ruuansulatuskanavassa (biologia)
 • luotettavan lääketiedon etsiminen, lääkkeiden markkinointi (äidinkieli)
 • miten lääkkeet eroavat ravintolisistä, lääkejätteiden hävitys, apteekissa asiointi (kotitalous)
 • lääkkeiden vaikutustapoja, haittavaikutukset ja niiden yleisyys, lääkeainemolekyyli, lääkkeen elinkaari molekyylistä apteekissa myytäväksi valmisteeksi (kemia)