Mistä saan tietoa lääkkeistä?

Mistä saan tietoa ingressi

Lääkkeistä saa tietoa esimerkiksi lääkepakkauksesta, pakkausselosteesta ja terveydenhuollon ammattilaisilta.

Mistä saan tietoa lääkkeistä

Lääkepakkauksesta

 • Lääkepakkaukseen on kirjoitettu muun muassa lääkkeen nimi, vaikuttava lääkeaine ja lääkkeen vahvuus sekä se, onko lääke esimerkiksi tabletti, liuos vai voide.
 • Ilman reseptiä saatavissa itsehoitolääkkeissä lääkepakkaukseen on kirjoitettu lääkkeen käyttötarkoitus ja käyttöohjeet.
 • Reseptilääkkeissä lääkepakkaukseen on apteekissa laitettu ohjelippu, jossa on lääkärin reseptiin kirjoittama lääkkeen käyttöohje.
 • Tärkeää on katsoa lääkepakkauksesta lääkkeen viimeinen käyttöpäivämäärä ja mahdolliset ohjeet säilytyksestä.
 • Lääkepakkauksessa olevat tiedot ovat lääkeyrityksen laatimia ja viranomaisten hyväksymiä.

Pakkausselosteesta

 • Pakkauksen sisällä oleva pakkausseloste kannattaa lukea ennen lääkkeen käytön aloittamista ja säilyttää myöhemmin esiin tulevia kysymyksiä varten.
 • Erityisen tärkeää on lukea lääkkeen käyttötarkoitus, käyttöohjeet ja muut käytössä huomioitavat asiat, esimerkiksi, onko lääkkeen käytölle esteitä.
 • Pakkausselosteessa luetelluista haittavaikutuksista osa on harvinaisia ja niitä tulee vain harvoille käyttäjille.
 • Selosteessa kerrotaan myös, voiko haittavaikutuksia estää jollakin tavoin.
 • Pakkausseloste on lääkeyrityksen kirjoittama, minkä vuoksi samaa lääkeainetta sisältävien lääkkeiden selosteet voivat hieman erota toisistaan.
 • Myös pakkausselosteen tekstit ovat viranomaisten hyväksymiä.

Terveydenhuollon ammattilaisilta

 • Reseptilääkkeen määräämisen yhteydessä lääkärin kanssa keskustellaan lääkehoidon toteuttamisesta.
 • Rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutettu sairaanhoitaja antaa omalta osaltaan lääkeneuvontaa hoitamilleen potilaille.
 • Apteekissa farmaseutti tai proviisori neuvoo ja opastaa lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.
 • Myös sairaanhoitaja ohjaa ja neuvoo potilaita lääkkeen käytössä.
 • Lääkkeisiin liittyvissä myrkytystilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä Myrkytystietokeskukseen ja raskaudenaikaiseen lääkkeiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä Teratologiseen tietopalveluun.
 • Terveydenhuollon ammattilaisilla on asianmukainen koulutus ja luotettavat tiedonlähteet, joiden pohjalta he voivat antaa luotettavaa ja puolueetonta tietoa lääkkeistä.

Internetistä

 • Internetistä löytyy toisaalta luotettavaa ja asianmukaista tietoa, mutta toisaalta myös kyseenalaista tietoa.
 • Potilasjärjestöjen sivuilla on kerrottu sairauksista ja niiden hoidosta selkeästi ja ymmärrettävästi.
 • Lääkeyritysten sivuilta löytyy valmistekohtaista tietoa lääkkeistä.
 • Lääkkeisiin liittyvää tietoa löytyy myös viranomaistahojen, esimerkiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Kelan sivuilta.
 • Sivujen luettavuuden arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
 • Kuka sivuja ylläpitää?
 • Milloin sivut on päivitetty?
 • Mihin sivuilla esitetty tieto perustuu? Onko tiedon taustalla tutkimuksia tai vastaavaa luotettavaa näyttöä vai perustuuko tieto esimerkiksi yksityishenkilön omiin kokemuksiin?
 • Voit arvioida tiedon luotettavuutta myös Fimean verkkosivuilta löytyvän KATSE-tarkistuslistan avulla.

Lisätietoja

Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin sivuilta löytyvät Käypä Hoito -suositukset, myös potilasversiot.

Terveyskirjastosta löytyy tietoa terveydestä, sairauksista ja oireiden hoidosta, sekä Lääketietoa verkossa -linkkikokoelma, mikä ohjaa suomenkielisiin luotettaviin tietolähteisiin (hae terveyskirjastosta sanalla ”lääketieto”).

Facebookista löytyy lääkealan toimijoiden ja potilasjärjestöjen yhteistyönä ylläpidetty Tunne lääkkeesi -sivu, jonka kautta jaetaan luotettavaa lääketietoa.