I ögonen

I ögonen

Ögondroppar och –salvor används vid medicinering av barn i synnerhet vid behandling av ögoninflammationer och allergiska ögonsymtom. Droppar och salvor appliceras i ögat, innanför det nedre ögonlocket. Därifrån sprider de sig med ögats rörelser så att de verkar lokalt. Ibland breds ögonsalvan också ut på det inflammerade ögonlocket. Droppar kan förekomma både i flaska och i engångsdospipetter.

I ögonen

Användning av ögondroppar och ögonsalvor

Innan läkemedlet ges ska man tvätta händer­na. En droppflaska som förvaras i kylskåp ska helst först värmas något mellan händerna, så att droppandet inte upplevs som obehagligt.

Barnet placeras liggande på ryggen, med hu­vudet böjt bakåt. Därefter förs droppflaskan eller salvtuben nära ögat utan att vidröra något med flaskans eller tubens spets. Man ska be barnet titta uppåt och det nedre ögon­locket ska varsamt dras nedåt så att en påse bildas mellan ögat och det nedre ögonlocket. Läkemedlet droppas in i påsen. Ögat hålls slutet en stund och man kan trycka med fingret på ögonvrån intill näsan. På detta sätt hindrar man droppar från att rinna längs tår­kanalen in i nässvalgrummet. Så effektiverar man läkemedlets verkan.

Ögat är ett känsligt organ och det kan sluta sig reflexmässigt då ett främmande föremål närmar sig. Om det inte hjälper att barnet tittar uppåt eller om barnet annars inte låter dropparna appliceras, kan man försöka med följande: man ber barnet att blunda och låter droppen falla in i springan mellan ögonlocken. Därefter öppnar barnet ögat och droppen rinner in i ögat. Så här införs en droppe i taget. Detta sätt kan inte användas med ögonsalva.

Läkemedlet håller sig antingen i rumsvärme eller i kylskåp. Förvaringstemperaturen anges på förpackningen. Efter att flaskan eller tuben har öppnats är ögondropparnas och salvans hållbarhet vanligen en månad. Engångsdospipetter är som namnet anger avsedda för dosering en gång. Då pipetterna är oöppnade kan de användas till angivet da­tum. Exakta uppgifter om läkemedlets bruk finns i bipacksedeln.