Läkemedel som injiceras i en blodåder, i en muskel eller under huden

Läkemedel som injiceras i en blodåder, i en muskel eller under huden

Injektioner kan ges direkt i en blodåder, i en muskel eller under huden. Av dessa är injektion under huden den vanligaste läkemedelsformen i hemvården.

Läkemedel som injiceras i en blodåder, i en muskel eller under huden

Användning av injektionsvätskor

Injektionsvätskor används på barn huvudsakligen vid behandling av diabetes. Insulinet är i form av en vätska och denna injiceras dvs. sprutas in under huden i fettvävnaden så att den kan absorberas i blodomloppet. För doseringen används vanligen en insulinpen­na. Vätskan finns i en behållare inne i pen­nan. I pennans ände finns en utbytbar nål. Insulinet kan också doseras utanför kroppen med hjälp av en bärbar insulinpump. Pum­pen doserar den behövliga mängden insulin via en kateter som fästs på huden.

Det är viktigt att barnet själv injicerar sitt insulin från början av sjukdomen, med un­dantag för alldeles små barn. Insulinpennan ska omskakas före användningen. På så vis blir insulinet jämnt fördelat i behållarens vätska. Dosen anges i enheter och deras an­tal kan regleras med pennan. Antalet enheter behöver inte alltid regleras separat, utan kan ställas in på en standardnivå.

Läkemedlet injiceras på barn på lårets ytter­sida, i sätets övre del eller i magområdet. Det är viktigt att byta plats, så att inga förhårdna­der uppstår under huden, från vilka insulinet absorberas långsammare i blodomloppet. Knip ihop huden mellan fingrarna och skjut in nålen genom huden in i fettvävnaden. Dosen frigörs från pennans ände genom att man trycker på knappen. Nålen hålls på plats un­der några sekunder och dras sedan ut. Nålen byts ut efter injiceringen, minst en gång per dygn.

Injektionsvätskor förvaras vanligen i kylskåps­temperatur. De får inte frysa. Insulinpennor som har tagits i bruk har en månads hållbar­het i rumstemperatur. Det finns olika slags pennor och deras bruksanvisningar kan vara olika. Exakta anvisningar finns i bipacksedeln.