Astma

Astma ingress

Astma är en vanlig långtidssjukdom hos barn i skolåldern. Det har uppskattats att astma förekommer hos cirka 4–7 procent av barn och unga. Astma är en inflammatorisk sjukdom i luftrörens slemhinnor. Sjukdomen orsakar störningar i lungornas funktion. Den visar sig speciellt i form av förträngning i luftrören. Benägenhet för allergi ökar risken att insjukna i astma. Barn som har astma har ofta även atopiskt eksem och allergisk snuva. Personer som fått astma som barn tillfrisknar ofta. Man har uppskattat att symtomen hos ungefär hälften av de astmatiska barnen försvinner fram till puberteten, men hos en del kan sjukdomen återkomma i vuxen ålder efter en lång symtomfri period.

Astma

Symtom

Inflammerade luftrör utsöndrar slem och orsakar förträning i luftrören. Ett symtom kan vara långvarig hosta som ofta förekommer nattetid. Andningen kan vara pipande och barnet kan också ha andnöd, speciellt i samband med ansträngning. Symtomen kan börja inom några dagar eller så småningom under flera månader.

Behandling

Astma kräver alltid en läkarbedömning. Som behandling används i första hand läkemedel som inhaleras i lungorna. Vid behov av regelbunden behandling används primärt inhalerbara kortikosteroider och behandlar inflammationen (t.ex. beklometason, budesonid, flutikason) Vid andnöd används läkemedel som utvidgar luftrören (t.ex. salbutamol, terbutalin). De lindrar symtomen på några minuter. Allergier hos barn med astma behandlas med allergiläkemedel (antihistaminer, ögondroppar och nässprayer som innehåller kortikosteroid).

De som har astma bör reda ut vilka faktorer som förvärrar astman och undvika dem. Sådana faktorer kan t.ex. vara tobaksrökning eller djurepitel. Det är viktigt att motionera. Om astman inte är i balans, kan ansträngning orsaka hosta, slembildning och pipande andning. För övrigt förbättrar regelbunden motion förmågan att tåla ansträngning och stärker andningsmusklerna.

Speciellt att beakta för lärare

Det är bra om läraren kan diskutera med föräldrarna till ett astmatiskt barn om barnets medicinering. Det är bra att ha gemensamma spelregler i händelse av att barnet får andnöd eller börjar hosta under skoldagen. Det är också bra att diskutera med föräldrarna om barnets sjukdom får tas upp i klassen, så att skolkamraterna kan förhålla sig sakligt till kamratens sjukdom och inte behöver undra över medicineringen. Ibland kan det uppstå situationer då det är bra för klasskamraterna att känna till hur de bör handla i händelse av ett astmaanfall.

Alla mediciner lämpar sig inte för astmatiker. Paracetamol är den värkmedicin som i allmänhet lämpar sig för astmatiker.

Mer information

Patientversion av rekommendationen God medicinsk praxis om egenmedicinering

Du hittar information om läkemedlet under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Allergi-, hud och astmaförbundets webbplats (på finska) finns information om allergier och astma samt om allergikernas eget förbund.

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.