Depression

Depression ingress

I vardagligt tal kan man med depression avse kortvarig sorg eller förtvivlan som beror t.ex. på att en nära anhörig avlidit eller på stora livsförändringar. Denna typ av depression är en normal reaktion. Inom läkarvetenskapen avses med depression långvarig och kraftig nedstämdhet som till skillnad från sorgearbete inte har något objekt. Det finns många orsaker som leder till depression och man känner fortfarande inte till dem särskilt väl. Det uppskattas att cirka 0,1–2 procent av barnen och 2,5–6 procent av de unga i pubertetsåldern lider av svår depression. Depression förekommer oftare bland flickor än bland pojkar.

Depression

Symtom

Depressionssymtomen är många och de upplevs mycket individuellt. I skolan kan ett barn dra sig undan eller å andra sidan uppträda rastlöst. Ett deprimerat barn blir lätt delaktigt i mobbning, både som mobbare och mobbad. Depressionen kan medföra utvecklingssvårigheter och att skolframgången försämras Ett aktivt barn kan förlora sin aktiva och energiska läggning. Hos unga är vanliga symtom retlighet eller nedstämdhet samt förlorat intresse. Andra eventuella symtom är:

  • Oförmåga att känna välbehag och tillfredställelse samt en känsla av ångest eller kvalfylldhet
  • Brist på självförtroende, orimlig självkritik, skuldkänslor, självdestruktiva tankar eller beteende samt ett pessimistiskt förhållande till framtiden.
  • Svårigheter i människorelationer
  • Fysiska symtom, t.ex. aptitlöshet eller överdriven aptit, kronisk trötthet, sömnlöshet eller för mycket sömn, huvudvärk och magont.

Depressionen kan också gömma sig i ett visst beteende eller en beteendestörning. Ett barn kan ta på sig rollen som clown och hos unga kan detta komma till uttryck i form av drogmissbruk, snatteri och grälsjukhet. Ibland kan depressionssymtomen bero på en allmän sjukdom. t.ex. sköldkörtelinsufficiens.

Förebyggande vård

Kamraternas och familjens stöd kan förebygga depression och underlätta återhämtningen. Ingen borde ens i svåra livsskeden lämnas ensam med sina problem.

Behandling

Vid övergående och lindrig depression hjälper det ofta redan att prata med familjen eller vännerna. Om depressionen känns allvarligare än normal sorg eller nedstämdhet, kan man ta kontakt med hälsovårdscentralen, familjerådgivningen eller tala med skolhälsovårdaren, kuratorn eller läraren. Den primära vården för ett deprimerat barn eller en deprimerad ung person är psykoterapi. Psykoterapin kan bestå både av såväl individuell terapi som familjeterapi. Föremål för behandlingen är inte ett enskilt symtom, utan den deprimerade människan i sin helhet. Ett deprimerat barn eller en deprimerad ung person behöver en vuxen som tar hand om dem och bryr sig om dem.

Ibland, vid särskilt svår depression, kan det vid sidan av psykoterapeutisk behandling behövas medicinering som ordineras av läkare. Användningen av depressionsläkemedel bland barn har diskuterats mycket i offentligheten då man ansett att de eventuellt orsakar ett självdestruktivt och aggressivt beteende. Dessa symtom kan också framträda då de förlamande depressionssymtomen minskar i början av behandlingen av en svår depression. I vissa fall är läkemedelsbehandling emellertid oundviklig och i sådana fall följs barnet eller den unga noggrant upp speciellt i samband med de veckovisa mottagningsbesöken i början av behandlingen.

Man kan bli tvungen att byta läkemedel innan ett lämpligt läkemedel och rätt dos hittas. Det kan ta flera veckor innan den önskade vårdande effekten av ett depressionsläkemedel uppnås. Till en början kan läkemedlet orsaka biverkningar, såsom svindel, torrhet i munnen eller svettning. Det utvecklas inget beroende vid användningen av depressionsläkemedel.

Behandlingstiderna är individuella. Om behandlingstiden är för kort kan depressionen återkomma. Å andra sidan kan de abstinenssymtom som ibland uppkommer efter att medicineringen avslutas felaktigt tolkas som ett återfall i depression. Det lönar sig därför att avsluta medicineringen stegvis och i samråd med en läkare.

Speciellt att beakta för lärare

Depressionssymtom som avviker från det normala ska alltid tas på allvar, eftersom depression är förknippat med en förhöjd självmordsrisk. Föräldrarna märker inte nödvändigtvis ens allvarliga depressionssymtom hos sitt barn, varför lärarens observationer kan vara viktiga.

Depression är ofta förknippad med negativa fördomar och därför kan den deprimerade vara rädd för att bli stämplad. Fördomarna kan bero på felaktiga uppgifter om depression eller på att man inte har tillräckligt med kunskap om sjukdomen. Det är viktigt att komma ihåg att depression är ett tillstånd som är oberoende av viljan. En deprimerad människa är oförmögen att ta sig samman och att ta sig själv i kragen utan stöd och hjälp.

Mer information

Centralförbundet för Mental Hälsa rf:s (på finska) webbplats finns information om bl.a. depressionsläkemedel, hur man klarar vardagen samt om rättigheter och förmåner.

Föreningen för mental hälsa i Finland ger på sin webbplats bland annat information om mental hälsa och livsgången.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.