Hosta

Hosta ingressi

Hosta är ett symtom på en sjukdom. Oftast är den ett symtom på en inflammation i andningsvägarna. Hostan har också en viktig uppgift i kroppen, eftersom den fungerar som en försvarsmekanism som håller andningsvägarna rena.

Hosta

Symtom

Hosta i anslutning till förkylning är ofta irritationshosta, dvs. det kliar i halsen och man får hostattacker.

Behandling

Hosta kan behandlas med hemma genom att man dricker varma drycker. Vätskan bidrar till att avlägsna slem. Det lönar sig också att lyfta upp huvudändan av sängen under natten. Honung kan lindra symtomen, åtminstone vid kortvarig behandling av hosta som förekommer på natten, men honung får inte ges åt barn under 1 år. Hosta läker i allmänhet av sig själv utan läkemedel. Enligt nuvarande medicinsk erfarenhet har hostmedicinernas effekt ifrågasatts.

Om hostan pågår länge, det förekommer varig slembildning eller om hostan är förknippad med andnöd eller smärta, är det bäst att besöka läkare. Även sura uppstötningar i samband med hosta och långvarig natthosta kräver läkarbehandling. Det kan ligga någon annan sjukdom bakom än en vanlig förkylning, t.ex. astma.

Speciellt att beakta för lärare

Lindrig hosta utan andra symtom är inte ett hinder för att delta i gymnastiklektionerna.

Hostattacker som även orsakar andnöd och uppkastningar kan vara kikhosta. Kikhosta är en ofarlig sjukdom för skolelever, men störande. Den är mycket smittosam. Även barn som är vaccinerade kan få kikhosta, eftersom vaccinet endast skyddar i 3–5 år. Om man misstänker kikhosta, är det skäl att skicka eleven till läkare. Helst ska eleven hänvisas till läkare så fort som möjligt, eftersom en antibiotikakur fungerar bäst, om den påbörjats 1–2 veckor från det att symtomen börjat.

Det lönar sig i regel inte att behandla symtom som pågått i över en månad med antibiotika, utan då måste man bara vänta på att sjukdomen går över, vilket kan ta flera veckor. En elev med kikhosta ska vara borta från skolan fem dygn efter att antibiotikakuren inletts. Om en elev redan har hostat i tre veckor, behöver han eller hon inte isoleras från de övriga eleverna. Det är också bra att underrätta föräldrarna om ett epidemiskt utbrott av kikhosta, eftersom kikhostan kan vara farlig för de mindre barnen i familjen.

Mer information

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.