Luftrörskatarr

Luftrörskatarr ingress

Luftrörskatarr är en inflammation i luftstrupens och luftrörens slemhinnor och orsakas i allmänhet av virus. Luftrörskatarr förekommer i regel i samband med förkylning.

Luftrörskatarr

Symtom

De mest typiska symtomen är hosta och slemmiga upphostningar. Hostan varar cirka 2 veckor för de flesta. Ofta förekommer även andra symtom, som snuva, halsont, heshet, samt allmänna symtom som huvudvärk, muskelvärk, kraftlöshet och feber.

Behandling

Luftrörskatarr behandlas enligt symtomen, och eftersom största delen beror på virus, går sjukdomen i regel över av sig själv. Det kan ta upp till 3–4 veckor att återhämta sig från en luftrörskatarr. Varma drycker eller inandning av varm ånga kan lindra hostan. Användning av hostmediciner rekommenderas inte. De lindrar inte symtomen och kan orsaka biverkningar. Honung kan lindra symtomen, åtminstone vid kortvarig behandling av hosta som förekommer på natten, men honung får inte ges åt barn under 1 år.

Om hostan blir långvarig eller tillståndet åter försämras efter en bättre fas är det bäst att besöka läkare, eftersom inflammationen kan utvecklas till lunginflammation. Likaså ska man gå till läkare, om svåra symtom är förenade med feber på över 38 grader eller bröstsmärtor, eller om det börjar förekomma blodiga upphostningar och andningssvårigheter. En läkare utvärderar från fall till fall om till exempel antibiotikabehandling behövs. Antibiotikabehandling inleds endast om sjukdomen orsakats av bakterier.

Speciellt att beakta för lärare

Barnet kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter det, men det är bra att vara hemma en feberfri dag. Deltagande i gymnastiklektioner bedöms utifrån elevens allmäntillstånd och hur ansträngande gymnastik det är fråga om. Ett barn som haft luftrörskatarr kan hosta ännu flera veckor i skolan och hostan kan hindra barnet från att delta i gymnastiklektionerna.

Långvarig hosta kan vara symtom på astma. Det lönar sig att tala med föräldrarna om en elev hostar en extremt lång tid.

Mer information

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.