Skabb

Skabb ingress

Skabb orsakas av ett kvalster och förekommer endast hos människor. En skabbhona gräver en liten ofta ringlande gång på 0,5–1 cm i överhuden där hon bor och lägger sina ägg. Äggen utvecklas till könsmogna vuxna om tio dagar.

Skabb

Skabb sprids via hudkontakt. Vid upprepad och närmare beröring smittar skabb lätt. Barn kan lätt smittas av varandra när de leker, eftersom barnens hud är mer mottaglig för smitta. Kvalstren hålls vid liv utanför sin värd 1–2 dygn i normal rumstemperatur. Skabb kan smitta även via kläderna och särskilt gärna lever de i sängklädernas värme och fukt.

Symtom

De första symtomen på skabb är en kraftig klåda på kvällssidan av natten, vilken börjar cirka 3–6 veckor från att man blivit smittad. Symtomen förekommer speciellt mellan fingrar, i handflatorna och handlederna samt runt stjärten. De uppstår obestämda kvisslor, blåsor och skrapsår på huden efter klådan. Skabbsmitta konstateras då man hittar de gångar som skabbhonan grävt under huden. Gångarna finns nästan alltid mellan fingrar och i handlederna, hos barn även på handflatorna och under fötterna. Ett förstoringsglas är till bra hjälp då man letar efter de gångar som kvalstret grävt. Skabb sprider sig inte till huvudet eller ansiktet hos barn i skolåldern eller hos vuxna. Hos barn under skolåldern kan skabb däremot även sprida sig till huvudområdet.

Förebyggande vård

Det bästa sättet att hindra att skabb sprids är att omedelbart meddela skolan om att barnet smittats Smitta kan förebyggas genom att man undviker beröring hud mot hud och genom god handhygien. Kvalster sprids inte genom klädesplagg, men kan spridas om man lånar varandras kläder. Eleverna bör informeras om riskerna med att låna varandras kläder. Eftersom kvalster håller sig vid liv i textilier och även på livlösa ytor, är grundlig städning nödvändig, om det har förekommit ett enda fall i klassen. Städpersonalen ska använda handskar då de hanterar de textilier som bör tvättas.

Behandling

Kvalster dödas med salva som innehåller permetrin och som fås receptfritt på apoteket. Behandlingsanvisningar finns i bipacksedeln. Det räcker vanligen med en behandling, men för att säkerställa effekten upprepar man behandlingen efter en vecka. Det är viktigt att också behandla personer utan symtom men för dem räcker det med en behandling.

Man behöver inte ta till några grundligare städningsåtgärder på grund av skabb. Kläder som lätt kan tvättas ska tvättas enligt de normala tvättprogrammen (t.ex. barnens overaller). Kläder som vanligen används bör inte användas på några dagar eller läggas i minst 60 graders vatten i 20 minuter. Kyla och hetta dödar kvalstret effektivt.

Läkare bör uppsökas om:

  • Det finns orsak att misstänka en bakterieinflammation i huden, t.ex. om det förekommer varbildning på det område som kliats.
  • Symtomen är kraftiga
  • Om egenvård och egenvårdsläkemedel inte hjälper inom 2–3 veckor eller klådan återkommer om några veckor.

Klådan varar 2–3 veckor efter behandlingen, även om den har blivit lindrigare. Efter permetrinmedicinering kan eksem och klåda behandlas med salva som innehåller kortison och antibakteriellt medel. Salvan appliceras på eksemområdet två gånger om dagen så länge som eksemet förekommer. Klådan kan vid behov även lindras med receptfri antihistaminmedicinering.

Speciellt att beakta för lärare

Om en enda elev konstateras ha skabbkvalster, ska anvisningar begäras av hälsovårdaren. Det barn som har symtom ska jämte familjemedlemmar behandlas hemma. Skabb smittar inte längre 24 timmar efter att behandlingen påbörjats, varför eleven kan återgå till skolan efter åtgärden. På grund av skabbens långa inkubationstid kan man emellertid anta att flera barn är smittade. Det är viktigt att informera barnens föräldrar och att be dem följa barnens symtom och att ge dem anvisningar om hur de söker vård vid behov. Samtidig skabbehandling av alla barn och lärare bör övervägas från fall till fall – helst genom att man konsulterar den läkare som ansvarar för infektionssjukdomar på hälsovårdscentralen på orten. I skolan bör man därtill beakta eventuell indirekt smitta. Indirekt smitta kan minskas genom att städningen effektiveras.

Mer information

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.