Bästa hälsovårdsproffs

Bästä hälsö

Denna webbplats har tagits fram för grundskolans lärare. Läkemedelsfostran är emellertid ett samarbete mellan hemmet, skolan och hälso- och sjukvårdspersonalen.

Bästä hälso

Hur kan du delta i läkemedelsfostran för barn och unga?

I ditt eget arbete

  • Ta alltid med barnet i samtalet då det handlar om barnets läkemedel. Ta efter bästa förmåga hänsyn till barnets ålder och utvecklingsskede.
  • Informera föräldrarna om webbplatsen för läkemedelsfostran och om att där finns nyttig information om läkemedels rätta användning samt om sjukdomar som allmänt förekommer hos barn och om deras behandling.
  • Uppmuntra föräldrarna att hemma samtala med barnet om användningen av läkemedel, till exempel att tillsammans studera bipacksedeln och småningom ge barnet ansvar för läkemedlets användning.

I skolorna

Du kan också aktivt ta kontakt med den lokala skolan och hålla en lektion i läkemedelsfostran för barnen! Du kan utnyttja studiehelheter och uppgiftsidéer som finns på denna webbplats för barn i olika åldrar.         

För att underlätta planeringen och genomförandet av lektioner i läkemedelsfostran har man utarbetat två undervisningshelheter som är avsedda att användas av hälso- och sjukvårdsproffs. Ursprungligen utarbetades anvisningarna för apoteken, men de kan också användas av andra professionella inom hälso- och sjukvård.

Vad bör du veta om ditt eget läkemedel? Lektion i läkemedelsfostran åk 4–6 (pdf)

Var får jag tillförlitlig information om läkemedel? Lektion i läkemedelsfostran åk 7–9 (pdf)

Läkemedelsfostran – anvisning för hälsovårdspersonal (pdf)