Bästa mamma eller pappa

Bästa mamma ingress

Läkemedelsfostran är ett samarbete mellan hemmet, skolan och hälso- och sjukvårdspersonalen. Denna webbplats för läkemedelsfostran har tagits fram för lärare för att hjälpa dem i undervisningen av grundläggande frågor om rätt användning av läkemedel. Du ser på dessa sidor hurdana frågor om användning av läkemedel som kan tas upp i undervisningen av barn i olika åldrar. På webbplatsen kan du också söka information för dig själv och din familj.

Bästa mamma

Hur kan du som förälder dra nytta av webbplatsen för läkemedelsfostran?

materialbanken finns broschyren Hur använder du ditt läkemedel rätt? som innehåller information om vad varje användare av läkemedel borde veta om sitt läkemedel innan användningen av läkemedlet inleds. Detta är viktig information också för dig själv!

På sidorna om typiska barnsjukdomar hittar du grundläggande information om sjukdomar och deras behandling samt länkar till sidor med mer information.

Barnet lär sig småningom mer om användningen av läkemedel och tillägnar sig olika sätt att använda läkemedel i vardagslivet. I hemmet lönar det sig också att diskutera med barnet varje gång barnet behöver medicinering. Ni kan till exempel tillsammans fundera på vilka saker man borde veta om sitt eget läkemedel för att kunna använda det rätt. Barnet kan ställa frågor om detta hos läkaren eller på apoteket. Med barnet kan man till exempel på ett egenvårdsläkemedels förpackning se efter vilken dos som är lämplig för barnet eller närmare studera bipacksedeln som finns i förpackningen. I samtalet kan du utnyttja webbplatsen för läkemedelsfostran.

Barnet kan småningom få ta eget ansvar för användningen av sitt läkemedel. Då bör man beakta barnets ålder och person. På så vis kommer den självständiga användningen av läkemedel inte som en överraskning för barnet som ju har kunnat förbereda sig på den. Till exempel kan man med en ung person på högstadiet komma överens om gemensamma spelregler om användningen av värkmediciner. I varje fall behöver var och en av oss läkemedel under något skede av livet.

Ett barn som behöver långvarig medicinering måste ta ansvar för sin medicinering redan som mycket liten. Till exempel bär ett barn som lider av astma eller diabetes alltid sitt läkemedel med sig och bör kunna bedöma behovet av att ta läkemedlet och göra det under skoldagen. Det är skäl att berätta för läraren om barnets sjukdom och medicinering samt komma överens om förfaranden i olika slags situationer som förekommer under skoldagen.

I skolan kan man behöva diskutera sjukdomen också inom klassen, så att klasskamraterna kan förhålla sig sakligt till barnets sjukdom och inte till exempel tycka att det är något konstigt då barnet tar sitt läkemedel. I skolan kan det ibland uppstå situationer då det är bra att klasskamraterna vet hur de skall bete sig till exempel vid en astma- eller epilepsiattack.