De centrala innehållen i läkemedelsfostran enligt målen i LP2016

De centrala innehållen i läkemedelsfostran enligt målen i LP2016 ingressi

Centrala innehåll enligt de centrala innehållsområdena i omgivningslära (årskurs 1–6) och hälsokunskap (årskurs 7–9) enligt LP 2016*+.

De centrala innehållen i läkemedelsfostran enligt målen i LP2016

* kunskap från de lägre årskurserna som underlag

+ det är ändamålsenligt att undervisningen om rätt användning av läkemedel sker inom mer omfattande helheter, exempelvis egenvård (rätt användning av receptfria egenvårdsläkemedel) och behandling av folksjukdomar, såsom astma och diabetes (rätt användning av receptläkemedel)

Tabell i pdf-form

 

Årskurs 1–2
omgivningslära

Årskurs 3–6
omgivningslära

Årskurs 7–9
hälsokunskap

1. TEMA: Uppfattning om hälsa och sjukdom

LÄKEMEDEL ANVÄNDS FÖR ATT BEHANDLA SJUKDOMAR OCH SYMTOM

ETT LÄKEMEDEL ÄR BARA ETT SÄTT ATT BEHANDLA BESVÄR (BEHANDLING UTAN LÄKEMEDEL, NÄR SKA LÄKARE UPPSÖKAS)

BEDÖMNING AV BEHOVET AV LÄKEMEDEL FÖR EGNA BESVÄR

LP 2016 mål (M) och
innehållsområde (I):

M8 vägleda eleven att agera på ett tryggt och säkert sätt, följa givna anvisningar och förstå motiveringarna för dem

I2 Livet hemma och i skolan:
”Dessutom får eleverna lära sig hur man beter sig i olika situationer i vardagen ... grundläggande egenvård i vardagen och att söka hjälp.”

M8 uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina aktiviteter och i sin närmiljö och vägleda eleven att handla på ett säkert, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt som även skyddar hen själv

I1 Jag som människa:
”Eleverna får insikt i olika delområden av hälsa, hälsoresurser, vardagliga hälsovanor, mentala färdigheter, förhindrande av sjukdomar och färdigheter i egenvård.”

M6 stödja eleven att söka och använda
information om hälsa och sjukdomar samt främja elevens förmåga att agera ändamålsenligt i situationer som anknyter till hälsa, säkerhet och sjukdomar

I2 Faktorer som stödjer och tär på hälsan samt förebyggande av sjukdomar:
”Dessutom behandlas säkerhetskunskap, kunskaper i första hjälpen, egenvård och hur man söker stöd och hjälp.”

 

Exempelmaterial
på sidorna för läkemedelsfostran

Uppgiften Lär känna läkemedelsförpackningen

Berättelsen Lilla nalle har ont i örat

Berättelsen om Mormors medicin

Grupparbete Egenvård av förkylningssymtom

Infopaketet Typiska barnsjukdomar
 

Studiehelheten Ändamålsenlig användning av läkemedel i behandlingen av huvudvärk och migrän

Korsordet Rätt användning av läkemedel

Grupparbetet Bipacksedeln

Infopaketet Typiska barnsjukdomar

2. TEMA: Uppfattning om vad ett läkemedel är, läkemedlets egenskaper

 

ETT LÄKEMEDEL ÄR VARKEN MAT ELLER GODIS

DOS

LÄKEMEDLETS INDIVIDUELLA VERKAN

ALLA LÄKEMEDEL PASSAR INTE

ALLA
SKILLNADEN MELLAN RECEPT OCH EGENVÅRDSLÄKEMEDEL

 

LÄKEMEDLETS EFFEKTER

BIVERKNINGAR

SKILLNADER MELLAN LÄKEMEDEL OCH KOSTTILLSKOTT

LÄKEMEDLETS LIVSCYKEL (med anknytning till en övergripande helhet, kan undervisas t.ex. i hälsokunskap, biologi, kemi, religion ur ett etiskt perspektiv (djurförsök, kliniska försök på människor)

LP 2016 mål (M) och
innehållsområde (I):

M8 vägleda eleven att agera på ett tryggt och säkert sätt, följa givna anvisningar och förstå
motiveringarna för dem

I5 Att reflektera över de grundläggande
förutsättningarna för liv:

”Vardagliga hälsovanor och -färdigheter
tränas.”

M8 uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina aktiviteter och i sin närmiljö och vägleda eleven att handla på ett säkert,
ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt som
även skyddar hen själv

I1 Jag som människa:
”Eleverna får insikt i olika delområden av hälsa, hälsoresurser, vardagliga
hälsovanor, mentala färdigheter, förhindrande av sjukdomar och färdigheter i egenvård.”

M6 stödja eleven att söka och använda
information om hälsa och sjukdomar samt
främja elevens förmåga att agera ändamålsenligt i  situationer som anknyter till hälsa, säkerhet och sjukdomar

I2 Faktorer som stödjer och tär på hälsan samt förebyggande av sjukdomar:
”Dessutom behandlas säkerhetskunskap,
kunskaper i första hjälpen, egenvård och
hur man söker stöd och hjälp.”

Exempelmaterial
på sidorna för
läkemedelsfostran:

 
Uppgiften Minneslista då man använder läkemedel
 

Studiehelheten Behandling av öroninflammation

Uppgiften Läkemedelsförpackningen som informationskälla

Uppgiften Tolkning av bruksanvisningar

Från en burk eller från maten? Studiehelheten Rätt användning av
kosttillskottspreparat


Grupparbetet Bipacksedeln

Testet Läkemedel vs. andra produkter som liknar dem

3. TEMA: Läkemedel
i det dagliga livet

ATT LÄSA BRUKSANVISNINGEN FÖR LÄKEMEDEL TILLSAMMANS MED
FÖRÄLDRARNA

FÖRVARING AV LÄKEMEDEL HEMMA

ATT LÄSA ETT LÄKEMEDELS
BIPACKSEDEL TILLSAMMANS MED
FÖRÄLDRARNA I SAMBAND MED
ANVÄNDNINGEN AV LÄKEMEDLET

APOTEKSBESÖK

FRÅGOR SOM GÄLLER ANVÄNDNING
AV ETT LÄKEMEDEL

BEDÖMNING AV
TILLFÖRLITLIGHETEN HOS INFORMATION OM LÄKEMEDEL
PÅ INTERNET

MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL

LP 2016 mål (M) och
innehållsområde (I):

M8 vägleda eleven att agera
på ett tryggt och säkert sätt, följa
givna anvisningar och förstå
motiveringarna för dem

I2 Livet hemma och i skolan:
”Dessutom får eleverna lära sig hur man
beter sig i olika situationer i vardagen ...
grundläggande egenvård i vardagen och
att söka hjälp.”

 

 

 

M19 vägleda eleven att förstå delområdena inom hälsa, betydelsen av sunda vanor samt livets gång, den
individuella tillväxten och utvecklingen i barndomen och ungdomen samt uppmuntra eleven att öva och tillämpa sina kunskaper om hälsa i
vardagen

I1 Jag som människa:
”Eleverna får insikt i olika delområden av hälsa, hälsoresurser, vardagliga
hälsovanor, mentala färdigheter, förhindrande av sjukdomar och

M8 vägleda eleven att känna igen och kritiskt granska företeelser som anknyter till hälsa och sjukdom samt värderingar och normer som är förknippade med dem och att bedöma tillförlitligheten och relevansen i information.

M12 stödja elevens förmåga att kritiskt
bedöma information som berör hälsa och
sjukdom.

I2 Faktorer som stödjer och tär på
hälsan samt förebyggande av
sjukdomar:
hur man söker stöd och hjälp. Vid valet av innehåll ska också aktuella hälsofenomen beaktas och tillförlitligheten i hälsorelaterad information granskas.”

I3 Hälsa, samfund, samhälle och kultur:
”I samband med hälsoeffekter i livsmiljön betonas ... hälsotjänster, ...”
”Informationskällor, olika
marknadsförings- och påverkningsmetoder granskas särskilt med tanke på informationens pålitlighet och hälsoeffekter.”

Exempelmaterial
på sidorna för läkemedelsfostran
Uppgiften Lär känna läkemedelsförpackningen

Berättelsen om Mormors medicin
Uppgiften Läkemedelsförpackningen som informationskälla

Uppgiften Tolkning av bruksanvisningar
Behandling av förkylning – var hittar jag tillförlitlig information? -studiehelhet

Uppgift med informationssökning på internet

Uppgiften Läkemedelsreklam vs. humbugreklam