Hur länge ska jag ta läkemedlet?

Hur länge ingress

Längden på medicineringen är beroende av vilken sjukdom som behandlas med läkemedlet. Det är viktigt att ta reda på om du själv kan avgöra längden på medicineringen, om läkemedlet är avsett att tas som en kur, hur snabbt du kan upphöra med medicineringen efter att symtomen har försvunnit och om det handlar om en långvarig, kanske livslång läkemedelsbehandling.

Hur länge

  • kemedel som tas vid behov är exempelvis smärtstillande antiinflammatoriska medel som tas mot huvudrk. Om du är tvungen att ofta ta ett läkemedel som är avsett att användas endast vid behov, ska du vända dig till en läkare för undersökning av symtomen.
  • Antibiotika används i allmänhet i kurer.
  • Långtidsmedicinering är avsedd att användas under hela sjukdomstiden. Diabetespatienter använder livslång insulinbehandling.

Läkemedel som tas vid behov ska användas tillfälligt och ofta är en läkemedelsdos tillräcklig för att lindra symtomet, exempelvis smärtstillande medel mot huvudvärk. Det finns även läkemedel som tas vid behov som du ska ta under en bestämd period för att uppnå önskad verkan. Exempelvis vissa läkemedel mot halsbränna kräver en vårdperiod på minst en vecka för att uppnå en effektiv verkan. Den rekommenderade behandlingstiden anges på bipacksedeln. I de flesta fall ger även läkaren anvisningar om längden på behandlingsperioden.

När du tar ett läkemedel vid behov är det viktigt att du inte överskrider den maximala dygnsdosen.

Antibiotika tas i allmänhet i kurer. En läkemedelskur betyder att du ska ta exempelvis antibiotika tills kuren är slut. Läkaren skriver ofta ”tills kuren är slut” på receptet för att påminna om saken. Om du inte använder hela antibiotikakuren kan det leda till att en del av bakterierna överlever istället för att förstöras. Då uppstår det en risk för att antibiotikaresistenta bakterier utvecklas.

Behovet av medicinering upphör nödvändigtvis inte även om symtomen lättar. En sådan sjukdom är exempelvis depression där medicineringen får patienten att känna sig bättre efter några veckor. Det är dock viktigt att fortsätta behandlingen under hela den behandlingsperiod som läkaren och patienten kommit överens om eftersom depressionen lätt bryter ut på nytt om patienten avbryter medicineringen. Å andra sidan är det viktigt att en behandling som avsetts vara kortvarig inte fortsätter för länge, eftersom överanvändning av läkemedel, beroende på medlet, kan ge upphov till lindriga eller allvarligare biverkningar eller leda till att kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Till exempel långvarig användning av sömnmedel som avsetts för tillfälligt bruk kan leda till beroende.

Långtidsmedicinering är avsedd att tas så länge som sjukdomen varar. Bland annat astma och högt blodtryck är sjukdomar som kräver långtidsmedicinering. Du ska inte på eget bevåg upphöra med att använda läkemedel som är avsedda för långtidsanvändning utan att diskutera med din läkare eftersom ett plötsligt avbrott i användningen av vissa läkemedel kan förvärra sjukdomen. Ibland hjälper ändringar i levnadssättet att uppnå målet med behandlingen till och med i sådan utsträckning att det blir möjligt att upphöra med långtidsmedicinering. Detta kan inträffa till exempel om en person med högt blodtryck bantar och får på sätt blodtrycket att sjunka tillbaka till normal nivå.