Var hittar jag information om läkemedel?

Var hittar ingress

Information om läkemedel fås till exempel från läkemedelsförpackningen, bipacksedeln och hälso- och sjukvårdspersonal.

Var hittar

Läkemedelsförpackningen

 • På läkemedelsförpackningen står skrivet bland annat läkemedlets namn, det verksamma ämnet och läkemedlets styrka och om läkemedlet är en tablett, lösning eller salva.
 • På förpackningen till receptfria egenvårdsläkemedel står läkemedlets användningssyfte och bruksanvisning.
 • På förpackningen till receptbelagda läkemedel fäster apoteket en etikett med bruksanvisningen som läkaren skrivit på receptet.
 • Det är viktigt att kontrollera utgångsdatumet och eventuella anvisningar om förvaring på läkemedelsförpackningen.
 • Uppgifterna på läkemedelsförpackningen har sammanställts av läkemedelsföretaget och godkänts av myndigheterna.

Bipacksedeln

 • Läs igenom bipacksedeln som finns inne i förpackningen innan du börjar använda läkemedlet och spara den om du senare behöver få svar på någon fråga.
 • Det är särskilt viktigt att läsa läkemedlets användningssyfte, bruksanvisning och övriga faktorer som ska beaktas vid användningen, till exempel eventuella hinder för användning av läkemedlet.
 • En del av de biverkningar som räknas upp på bipacksedeln är sällsynta och uppstår endast hos ett fåtal användare.
 • På bipacksedeln uppges även om det är möjligt att förebygga biverkningarna på något sätt.
 • Läkemedelsföretaget har skrivit bipacksedeln och därför kan det förekomma små skillnader i bipacksedlarna för läkemedel som innehåller samma ämnen.
 • Texterna på bipacksedeln har också godkänts av myndigheterna.

Hälso- och sjukvårdspersonal

 • När ett receptbelagt läkemedel ordineras diskuterar patienten med läkaren om hur läkemedelsbehandlingen ska genomföras.
 • En sjukskötare som har begränsad rätt att ordinera läkemedel ger för sin del anvisningar till de patienter som hon eller han vårdar.
 • På apoteket ger farmaceuten eller provisorn råd och handledning om rätt och säker användning av läkemedlet.
 • Också sjukskötare ger råd och handledning till patienter om användning av läkemedlet.
 • I fall av läkemedelsförgiftning ska du ta kontakt med Giftinformationscentralen. Om du har frågor om användning av läkemedel under graviditeten ska du vända dig till telefonrådgivningen Teratologisk information.
 • Hälso- och sjukvårdspersonalen har behörig utbildning och tillförlitliga informationskällor utgående från vilka de kan ge tillförlitlig och objektiv information om läkemedel.

Internet

 • På internet hittar du dels tillförlitlig och saklig information, dels även tvivelaktig information.
 • På patientorganisationernas webbplatser finns tydlig och lättförståelig information om sjukdomar och behandlingen av dem.
 • På läkemedelsföretagens sidor hittar du specifik information om olika läkemedelspreparat.
 • Information om läkemedel finns även på myndigheternas, exempelvis Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas och FPA:s, webbplatser.
 • När du bedömer webbplatsernas läsbarhet ska du gärna fästa uppmärksamhet vid följande faktorer:
  • Vem administrerar webbplatsen?
  • När har webbplatsen uppdaterats?
  • På vad baserar sig den information som presenteras på webbplatsen? Baserar sig informationen på forskning eller motsvarande tillförlitlig evidens eller kanske på en privatpersons egna erfarenheter?
 • Du kan bedöma informationens tillförlitlighet även med hjälp av kontrollistan KATSE som finns på Fimeas webbplats.

Mer information

Patientversion av rekommendationen God medicinsk praxis om egenmedicinering

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

På Facebook finns sidan Tunne lääkkeesi som underhålls gemensamt av aktörer inom läkemedelsbranschen och patientorganisationerna och som ger tillförlitlig information om läkemedel.