Läkemedel som doseras i andningsvägarna

Läkemedel som doseras i andningsvägarna

I andningsvägarna doseras läkemedel vanligen i form av pulver och aerosoler. Dessa läkemedelsformer används i synnerhet vid behandling av astma. För att ta läkemedlet behövs en anordning, en så kallad astmapipa, som bör användas rätt för att behandlingen av astman skall lyckas. I det följande beskrivs i korthet hur man tar pulver och sprayer. Exakta uppgifter om rätt användning av ditt läkemedel finns i bipacksedeln.

Läkemedel som doseras i andningsvägarna

Användning av inhalationspulver

Genom inandning får man inhalationspulvret att passera från doseringsapparaten, dvs. inhalatorn, till lungorna för att verka där. Inandningen bör ske kraftigt, för att läkemedlet ska föras ända in i lungorna. Alldeles små barn kan inte ta inhalationspulver. Läke­medlet intas i följande ordning:

1. Ta bort skyddet från inhalatorns munstyc­ke.

2. Skaka apparaten så att läkemedelshalten fördelas jämnt.

3. Frigör en dos medan du håller inhalatorn i rätt läge enligt anvisningarna.

4. Andas ut normalt. − INTE via inhalatorn.

5. Placera inhalatorns munstycke tät mellan läpparna.

6. Andas in kraftigt.

7. Ta ut munstycket ur munnen och håll an­dan i ungefär 10 sekunder.

8. Andas ut lugnt.

Punkterna 2–8 upprepas lika många gånger som doser måste intas. Då läkemedlet har intagits sköljer man munnen med vatten, gurglar och spottar ut vattnet. Med denna åtgärd förhindrar man irritation i strupen och svampinfektion i munnen som kan förorsakas av det inflammationsdämpande läkemedlet (kortison). Inhalatorn rengörs regelbundet enligt de anvisningar som följer med den. Om ett barn använder inflamma­tionsdämpande kortisonpreparat för astma, bör barnet borsta sina tänder före intagning av läkemedel. Detta på grund av att en del av kortisonet blir kvar i plack.

Man får inte andas ut genom pulverinhala­torn och den får inte tvättas med vatten för att läkemedlet inte ska bli fuktigt. Fuktigt pulver kommer inte ut ur inhalatorn. Inhala­tionspulver förvaras i rumstemperatur på ett torrt ställe. Deras hållbarhet gäller till det da­tum som anges på inhalatorn, om inte annat nämns i bipacksedeln.

Användning av inhalationsaerosol

I inhalationsaerosoler finns läkemedlet i doseringsapparaten i form av aerosol. Appara­ten sprayar ut läkemedelsdosen genast då dosen har utlösts. Läkemedlet intas i följande ordning:

1. Ta bort skyddet från apparatens munstyc­ke.

2. Skaka behållaren så att läkemedelshalten fördelas jämnt.

3. Håll inhalatorn i vertikalt läge.

4. Andas ut normalt.

5. Placera inhalatorns munstycke tätt mellan läpparna.

6. Påbörja en djup, lugn inandning och utlös dosen på samma gång.

7. Ta ut munstycket ur munnen och håll an­dan i ungefär 10 sekunder.

8. Andas ut lugnt.

Om flera doser har ordinerats, upprepa punkterna 2–8. Då läkemedlet har intagits ska man skölja munnen med vatten, gurgla och spotta ut vattnet för att förhindra irrita­tion i strupen och svampinfektioner. Rengör inhalatorn regelbundet enligt anvisningarna på förpackningen.

Emedan läkemedelsdosen frigörs från inhalatorn samtidigt som dosen frigörs, bör inandningen ske exakt på samma gång som dosen utlöses. Därmed kan den medicinska aerosolen på bästa sätt nå fram till lungorna. Det kan vara svårt för barn att få denna synkronisering att lyckas och de kan därför ta inhalationsaerosolen via en så kallad and­ningsbehållare. Den är ett slags kammare, dit dosen/doserna sprayas ur inhalatorn och från vilken barnet via ett munstycke kan an­das in läkemedlet i lungorna i sin egen lugna andningstakt.

Inhalationsaerosoler kan förvaras i rumstem­peratur till det datum som anges på förpack­ningen.