Läkemedlens biverkningar

Biverkningar ingress

Alla läkemedel kan förorsaka biverkningar. Med biverkning anses skadlig inverkan eller annan än den avsedda inverkan som orsakats av ett läkemedel.

Biverkningar

Hurdana biverkningar kan uppstå?

Biverkningarna varierar från en läkemedelsgrupp till en annan. De vanligaste biverkningarna som förorsakas av läkemedel är symtom i magtarmkanalen såsom illamående, uppkastningar, diarré, magknip eller förstoppning. Hudens reaktioner är också vanliga biverkningar. Biverkningar som förekommer tämligen ofta är symtom i nervsystemet, såsom trötthet, huvudvärk och yrsel.

Biverkningar kan vara så lindriga att personen som använder läkemedlet kan fortsätta med det. Ofta är läkemedlens biverkningar som besvärligast i början av behandlingen,  men blir lindrigare inom några dagar och kan upphöra helt då behandlingen fortsätter.

Biverkningar som visar sig i början av behandlingen kan vara en följd av att organismen inte ännu är van vid läkemedlet. Till exempel huvudvärk och illamående är vanliga och lindriga biverkningar som går över då vården fortsätter, bland annat då man börjar använda p-piller eller depressionsläkemedel.

Vad beror biverkningarna på?

Det är inte alltid lätt att avgöra om ett symtom beror på den sjukdom som behandlas eller om det är en biverkning av läkemedlet.

Det vanligaste är att en biverkning kan bero på det sätt på vilket läkemedlet verkar. Till exempel antibiotika dödar både de bakterier som förorsakar sjukdomen och organismens egna nyttiga bakterier, såsom bakterier i tarmkanalen. Om de egna tarmkanalsbakterierna dödas, kan följden vara diarré.

Ibland kan en biverkning bero på läkemedlets alltför starka effekt. Till exempel betablockerare som är avsedd att dämpa hjärtats pulsfrekvens kan sänka den onödigt mycket. Somliga läkemedel inverkar på organismen via det autonoma nervsystemet, varvid behandlingens effekt bland annat kan åtföljas av av mun- och ögontorrhet, långsam hjärtrytm, förstoppning eller inexakt närsyn.

En del av biverkningarna  kan bero på att läkemedlen verkar någon annanstans än på det önskade stället, såsom till exempel förstoppning kan uppstå som en biverkning av starka smärtstillande medel.

Biverkningar kan också uppträda, om ett läkemedel används för länge. Till exempel kan en nässpray som sammandrar näsans slemhinnor hos vuxna och över 10-åringar vid längre användning än 10 dagar och hos 2−10-åringar längre än 5 dagar skada slemhinnan eller göra näsan kroniskt täppt (till exempel xylometazolin). Man kan också vara allergisk mot ett läkemedel eller dess hjälpämne.

Hur kan jag undvika biverkningar?

Då du ordineras ett nytt läkemedel ska du berätta om dina eventuella läkemedelsallergier samt annan medicinering för läkaren eller sjuksköterskan. Om en biverkning beror på läkemedlets alltför starka effekt, kan en diskussion med läkaren om en minskning av dosen avhjälpa de problem som förorsakas av medicineringen.

Berätta också på apoteket om dina eventuella läkemedelsallergier och din övriga medicinering då du köper läkemedel för egenvård.

Kontrollera att du kan använda ditt läkemedel rätt innan du börjar använda det.

Vad skall jag göra, om biverkningar framkommer?

Ta reda på om symtomen har att göra med medicineringen och om de eventuellt upphör då behandlingen fortsätter. Du kan ta reda på läkemedlets eventuella biverkningar till exempel genom att studera bipacksedeln eller genom att ringa till apoteket. Ta reda på om du kan göra något åt saken. Till exempel kan användning av mjölksyrabakterier bidra till att balansera magens funktion vid en lindrig diarré förorsakad av en antibiotikakur.

Beroende på hur allvarlig en sjukdom är kan de av medicineringen förorsakade biverkningarna vara mer eller mindre acceptabla. I samband med en allvarlig sjukdomfår man ibland lov att acceptera även svåra biverkningar som förorsakas av läkemedlen.

Du kan diskutera med läkaren eller apotekspersonalen om du ska fortsätta att använda läkemedlet eller sluta använda det.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea upprätthåller ett riksomfattande register över läkemedels biverkningar och till registret kan läkare, tandläkare, farmaceuter och provisorer samt läkemedlens användare anmäla läkemedels biverkningar som de har upptäckt eller misstänker.

Varifrån får jag information om biverkningar?

Du kan diskutera med din läkare och med apotekspersonalen om eventuella biverkningar i samband med användningen av ditt läkemedel, om hur sannolikt det är att de uppträder samt om de kanske kan förhindras. Även i bipacksedeln finns information om biverkningar.

Mer information

Information om läkemedlet finner du under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Från FPA:s läkemedelssökning, hittar du information om ett läkemedel under handelsnamnet eller läkemedelssubstansens namn. I Hälsobiblioteket finns det information om hälsa, sjukdomar och behandling av symtom (på finska). Med sökordet ”läkemedels biverkningar” finner du en artikel om biverkningar.