Tillgänglighetsutlåtande

TILLGÄNGLIGHETSUTLÅTANDE

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea strävar efter att garantera att alla dess webbplatser är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Genom lagen genomförs EU:s s.k. tillgänglighetsdirektiv nationellt ( Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för läkemedelsfostran. Webbplatsen har publicerats i december 2018.

Fullgörandestatus

Webbplatsen för läkemedelsfostran fyller kraven delvis. Undantagen nämns nedan.

Icke tillgängligt innehåll

Tillgänglighetskraven tillämpas inte på spelet TroppiOppi på webbplatsen för läkemedelsfostran. Det är frågan om ett innehåll som arkiverats innan den 23 september 2019 och som inte behövs då myndigheter sinsemellan uträttar ett ärende. (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster, 17 § 2 mom.)

Innehållet i TroppiOppi finns i tillgängligt format på ett annat ställe på webbplatsen.

Webbplatsens engelska och svenska filer är inte helt tillgängliga. Dessa språkversioners filer uppdateras tillgängliga innan början av 2020.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes 17.09.2019

Utlåtandet baserar sig på Fimeas självutvärdering.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Respons på tillgängligheten kan skickas till Fimeas registratur.

Kontaktuppgifter: registratur@fimea.fi

PB 55, 00034 FIMEA

Tfn växel 029 522 3341

Uppföljningsförfarande

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000