Diabetes

Diabetes ingress

Diabetes indelas i två huvudtyper, av vilka typ 1, dvs. ungdomsdiabetes vanligtvis förekommer hos barn. Diabetes av typ 2, dvs. vuxendiabetes förekommer vanligen i vuxenåldern, men den kan också bli vanligare bland barn i skolåldern som en följd av övervikt. Nuförtiden känner man också till andra typer av diabetes. Diabetes av typ 1 är en störning i ämnesomsättningen, där de celler som producerar insulin i bukspottskörteln har förstörts nästan i sin helhet, vilket leder till att glukosnivån i blodet (blodsockret) stiger för högt. Oftast insjuknar man i diabetes av typ 1 som ung, men den kan också bryta ut i vuxen ålder. Man känner inte till vad som orsakar sjukdomen. Diabetes är inte en följd av den insjuknades eget beteende.

Diabetes

Symtom

Vanliga symtom när diabetes av typ 1 bryter ut är att man är väldigt törstig, behöver kissa ofta och mycket samt att man går ner i vikt.

Behandling

Diabetes kräver alltid läkarvård. Syftet med vården är att blodets sockerhalt ska hållas så nära normal nivå som möjligt. En god behandlingsbalans minskar uppkomsten av associerande sjukdomar (sjukdomar i ögonbotten, njurskada, nervskada). Diabetes ökar också risken för hjärt- och blodkärlssjukdomar.

Diabetes av typ 1 behandlas med insulin, som injiceras med spruta eller insulinpump i vävnaden under huden. Detta ersätter kroppens egen insulinproduktion. En diabetiker är tvungen att mäta sitt blodsocker ofta, eftersom blodsockret och den föda som intas inverkar på hur stor insulindos som behövs. Även t.ex. motion och annan ansträngning kan ändra den mängd insulin som behövs. Den behövliga insulindosen är alltid individuell.

Diabetiker behöver inte specialdiet. De rekommenderas hälsosam kost, dvs. mat som innehåller endast litet fett, salt och socker, men mycket fiber. Det är också viktigt att en diabetiker rör på sig regelbundet och undviker tobaksrökning. Alkoholanvändningen bör vara måttfull. Att dricka alkohol i berusningssyfte kan orsaka livsfara för en diabetiker, eftersom blodsockret sjunker farligt lågt vid bakfylla. Då en person är berusad kan det hända att man inte känner igen tecknen på lågt blodsocker, eller att lågt blodsocker tolkas som ett berusningstillstånd.

Speciellt att beakta för lärare

Barn är olika då det gäller att självständigt sköta sin diabetes. I allmänhet lär sig barn emellertid ganska snabbt att själva behandla sin sjukdom. Det lönar sig att komma överens med föräldrarna om vilken roll läraren och annan skolpersonal ska ha i kontrollen och behandlingen av barnets diabetes. Social- och hälsovårdsministeriets Verksamhetsmodell för behandling av diabetes hos barn under skoldagen är ett bra hjälpmedel. Publikationen innehåller en planeringsblankett på vilken man kan anteckna överenskomna handlingssätt.

Det lönar sig också att diskutera med föräldrarna om barnets sjukdom får tas upp i klassen, så att skolkamraterna kan förhålla sig sakligt till kamratens sjukdom och inte behöver undra över medicineringen. Ibland kan det uppstå situationer i skolan, när det är bra om klasskamraterna vet hur de bör handla. Ett barn med diabetes kan t.ex. bete sig avvikande på grund av lågt blodsocker.

Puberteten kan vara en svår tid för diabetiker. Ofta behöver man då justera behandlingsbalansen på nytt. Den unga vill inte skilja sig från mängden och kan därför försumma att sköta sin diabetes, t.ex. att injicera insulin. Problem kan också uppstå då den unga prövar alkohol.

Första hjälpen

Blodsockret sjunker för lågt

Ibland sjunker en diabetikers blodsocker för lågt (hypoglykemi). Orsaken kan vara att en måltid utelämnats eller fördröjts, för stor insulindos, ansträngande motion, för vilken man inte förberett sig genom att äta ordentligt samt intag av alkohol. Som värst kan situationen leda till medvetslöshet och om tillståndet varar länge till hjärnskada eller död.

De vanligaste symtomen vid hypoglykemi är svaghetskänsla, svettning, skakningar, blekhet, nedsatt syn eller dubbelseende, stapplande gång samt avvikande beteende: irritation, orolighet, sluddrigt och oklart tal. Om diabetikern är vid medvetande, ska han eller hon ges någonting sockerhaltigt, t.ex. flytande honung, sockerbitar, saft eller choklad. Om symtomen inte försvinner inom tio minuter, bör personen äta mera.

Om diabetikern har förlorat medvetandet, bör man omedelbart ringa larmcentralen, eftersom det kan vara fråga om en s.k. insulinchock. Den bästa akuthjälpen är då en glukagoninjektion. Om man inte kan få tag i en spruta, kan man pensla slemhinnorna på insidan av kinderna med sirap eller honung. Det är viktigt att se till att diabetikern kan andas ordentligt och att placera honom eller henne i framstupa sidoläge.

Blodsockret stiger för högt

Blodsockret kan också stiga till en farligt hög nivå. Detta tillstånd utvecklas långsammare och är sällsyntare än lågt blodsocker efter att diabetes har konstaterats. Som en följd av högt blodsocker utvecklas hos diabetiker först en s.k. acidos, dvs. blodet är för surt. Om blodsockret fortsätter att vara högt, försvagas diabetikerns medvetande. Acidos är ett livsfarligt tillstånd som kräver omedelbar sjukhusvård.

Symtom på acidos, dvs. syraförgiftning är trötthet, illamående, magsmärtor, rodnande hud, acetonluktande (söt) andning, djupa och suckande andetag samt i extremfall dåsighet och medvetandestörningar. Om en diabetiker har förlorat medvetandet, bör personen omedelbart få sjukhusvård.

Mer information

Diabetesförbundets webbplats finns information om diabetes, diabetikers kost och förstahjälpen vid insulinchock eller syraförgiftning. På webbplatsen finns också ett avsnitt riktat till unga.

Verksamhetsmodell för behandling av diabetes hos barn under skoldagen (på finska, abstrakt också på svenska) (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter 2010:9).

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.