En huggorm biter – vad hjälper?

En huggorm biter ingress

Under helheten övar eleverna sina färdigheter i grupparbete, i att motivera sina synpunkter och i att dra slutsatser utifrån den information de hittat.

En huggorm biter bullet

    Målet för den här studiehelheten är att eleven

    • lär sig att känna igen symptomen orsakade av ett huggormsbett och få kunskaper i första hjälpen i situationen
    • förstår betydelsen av läkemedelsbehandling vid första hjälpen vid huggormsbett
    • lära sig hur man kan undvika huggormsbett och hur man kan förbereda sig inför en sådan situation.

En huggorm biter

Uppgiftens förlopp

Steg 1. Utgångsläge, scenario
Eleverna delas in i grupper. Grupperna läser början av det uppgiftskompendium som delats ut till dem, tidningsartikeln ”Hur skulle du hjälpa en kvinna som blivit biten av en huggorm” och funderar utifrån den kunskap som de för tillfället besitter på frågorna som ansluter till berättelsen.”

Steg 2. Undersökningsfas
Eleverna planerar och genomför en undersökning där de sätter sig in i symptomen hos en person som blivit biten av en huggorm och behandlingen av dem. På formuläret med undersökningsplanen finns redan undersökningsproblemen, men läraren kan också hålla den punkten öppen så att eleverna själva får fundera över vilken sorts information de bör hitta i ämnet. Det finns även ett formulär med undersökningsplanen som kan fyllas i elektroniskt.

Steg 3. Beslutsfattande
Utifrån resultaten av undersökningen får eleverna gå tillbaka till den första tidningsartikeln och jämföra de råd de hittade i början av inlärningen med de råd de gav efter undersökningen. Dessutom funderar de över hur de kan dra nytta av det de lärt sig i sitt eget liv.