Läkemedelsreklam vs. humbugreklam

Läkemedelsreklam vs. humbugreklam ingress

Målet med denna uppgift är att lära ut skillnaderna mellan läkemedel och kosttillskott samt hur man kan bedöma om informationen i reklamen för kosttillskott är tillförlitlig.

Läkemedelsreklam vs. humbugreklam

Uppgiftens förlopp

Steg 1.

Eleverna studerar de olika delarna på webbplatsen som behandlar frågan. Ett alternativ är att läraren berättar om skillnaderna mellan kosttillskott och läkemedel. Till hjälp i diskussionen kan användas en färdig stordia eller broschyren "Är det månne humbug?".

Steg 2.

De alternativa uppgifterna kan också utföras stegvis.

Alternativ 1. Eleverna och läraren tar till lektionen med sig någon reklam för läkemedel som de har klippt ut ur tidningen eller en reklam ur en hälsokostaffärs tidning. Man diskuterar reklamerna tillsammans. Hurdana reklamer hittade man? Vilken information ingår i dem? Vad är reklamernas information grundad på? Hurdana löften ges i reklamerna? Är informationen tillförlitlig?

Reklam för läkemedel är noga reglerad i lagen. Uppgifterna som presenteras i läkemedelsreklamer är baserade på läkemedlets produktresumé, som godkändes i samband med beviljandet av försäljningstillståndet.

Läkemedelsreklamen övervakas av både Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och läkemedelsindustrins egen Lääkemarkkinoinnin valvontakunta, dvs. ett övervakningsorgan för marknadsföringen av läkemedel. Reklamen för kosttillskott har inte någon motsvarande reglering.

Alternativ 2. På bildkonstlektionen får eleverna planera och teckna en läkemedels- och/eller en humbugreklam.

Alternativ 3. Eleverna planerar för televisionen en humbug- eller läkemedelsreklam som de framför i klassen.

Alternativ 4. Man skriver en reflekterande uppsats.

Läkemedelsreklam vs. humbugreklam taustaboksi

Material

Broschyren "Är det månne humbug?" på Livsmedelsverkets webbplats

Steg 1: En tabell över läkemedlens och kosttillskottens skillnader på en stordia (pdf)

Steg 2, Alternativ 4:
Uppsatsskrivningens rubriker (pdf)

Mer information

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i materialbankens pdf-fil ”Vad är ett läkemedel?”. Se punkterna Läkemedelspreparat samt Växtbaserade läkemedel, homeopatiska och antroposofiska preparat samt kosttillskott.

Övervakningen av marknadsföringen av läkemedel på Fimeas webbplats.

Läkemedlens produktresuméer och bipacksedlar på Fimeas webbplats.

Information om marknadsföringen av livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats.

På Lääketeollisuus ry:s webbplats finns mer information om läkemedelsindustrins självständiga övervakning av marknadsföringen av läkemedel och Etiska instruktioner för marknadsföringen av läkemedel.